ES finansuojami projektai

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0079 ,,Atvirkščios pamokos“ metodo ir sistemingos individualizuotos mokinių pažangos stebėjimo sistemos taikymas mokinių individualiai pažangai“

PROJEKTĄ FINANSUOJA Europos socialinio fondo agentūra.

PROJEKTO VYKDYTOJAS: Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla

PROJEKTO PARTNERIAI:

  • Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla
  • Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija;
  • Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinė mokykla;
  • Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija.

PROJEKTO TIKSLAS
Visose besitobulinančiose projekto mokyklose įdiegti inovatyvią nuoseklaus ir sistemingo individualios mokinių pažangos stebėjimo ir matavimo sistemą matematikos dalyke, įtraukiant mokymosi mokytis kompetencijos proakyvų sistemingą ugdymą, bei užtikrinti veiksmingą “atvirkščios pamokos” metodo taikymą matematikos pamokose.

PROJEKTO SANTRAUKA
Besitobulinančios projekto mokyklos susiduria su situacija, kai projekto mokyklų 4 klasės mokinių matematikos pasiekimai, remiantis NMPP rezultatais yra žemiausi, lyginant su kitų šių mokyklų mokinių gebėjimų pasiekimais, nes (1) matematikos gebėjimų ugdymas projekto mokyklų pradinėse klasėse yra nukreiptas į vidutinį lygį, neskatinant mokinių siekti didesnės pažangos; su mokiniu nėra kalbama ir jis net nežino, kad nepasiekia maksimalaus galimo išmokimo standarto ir nežino, ko jam reiktų daugiau pasimokyti, bei (2) taikant vyraujančius tradicinius mokymosi būdus, nenaudojant IKT mokiniams itin sunku suprasti ir įgyti aukštesnius matematikos įgūdžius; (3) per pamokas taikoma per maža matematikos užduočių įvairovė, kas neleidžia atliepti skirtingų mokinių poreikių. Projektu bus siekiama, kad per du projekto įgyvendinimo metus kiekvienoje projekto mokykloje 4 klasės mokinių dalis, kuri pasiekia aukštesnįjį matematikos gebėjimų lygį padidėtų ne mažiau 10 proc., o mokinių matematikos gebėjimai viršytų šalies vidurkį. Rezultatų bus siekiama įgyvendinant dvi ugdymo proceso organizavimo inovacijas visose projekto mokyklų pradinėse klasėse (nuo 1-os iki 4-os klasės): (1) Visose besitobulinančiose projekto mokyklose matematikos pamokose įdiegiant inovatyvią nuoseklią ir sistemingą individualios mokinių pažangos stebėjimo ir matavimo sistemą, paremtą interaktyviu IT įrankiu, kuria naudosis ir mokytojai ir vaikai, bei kuris integruos mokymosi mokytis kompetencijos ugdymą ir matavimą, bei keturias vertinimo dimensijas pagal Suomijos pavyzdį: mokymasis pamokoje, mokymasis namuose, įsivertinimas ir atsiskaitymai; (2) kaip ugdymo proceso inovaciją bent vieną matematikos pamoką per savaitę organizuoti „atvirkščios pamokos“ metodu, siekiant atliepti skirtingus mokinių matematikos gebėjimų ugdymosi poreikius, vienam pamokos uždaviniui pateikiant kelias skirtingas veiklas, užtikrinant mokinių individualios pažangos stebėsenos rezultatus, padidinti IKT naudojimą mokant matematikos.

FIZINIAI RODIKLIAI
1.1.1. Mokymai nuosekliai ir sistemingai taikyti individualią mokinių pažangos stebėjimo ir matavimo sistemą vaikų matematikos įgūdžių ir mokymosi mokytis kompetencijos ugdymui
1.2.1. Sukurta individualios mokinių pažangos stebėjimo ir matavimo sistema
1.3.1. Įdiegta veikianti inovatyvi sistemingo individualios mokinių pažangos stebėjimo ir matavimo sistema matematikos dalyke projekto mokyklų pradinėse klasėse.
2.1.1. ,,Atvirkščios pamokos” metodo taikymo per matematikos pamokas mokymai.
2.1.2. Mokymai ,,Kaip tam pačiam pamokos uždaviniui sukurti ir per pamoką taikyti kelias skirtingus mokinių poreikius atliepiančias veiklas”.
2.2.1. Sukurtos ,,atvirkščios pamokos”.

Nuo 2002 m. mokykla dalyvauja Mokyklų tobulinimo programoje (MTP). Dalyvavome projektuose „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, „Šiuolaikinėmis technologijomis aprūpintų mokytojų darbo vietų, skirtų pedagogams pasirengti pamokoms ir savišvietai, keistis informacija ir patirtimi, įrengimas“. Dalyvavome Švietimo aprūpinimo centro vykdomame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Pagal šį projektą 2019-2020 m. gauta šiuolaikinių mokymo priemonių ir programinės įrangos 1-4 ir 5-8 klasėms už 6904 eurų. Gautos priemonės fizikos, chemijos, biologijos, technologijų pamokoms (pvz. rinkinys mechanikos bandymams atlikti, mokykliniai mikroskopai, naudingų iškasenų rinkinys, optikos rinkinys, elektros grandinės rinkinys ir kt.) Šios priemonės naudojamos organizuojant šiuolaikines pamokas, atliekant laboratorinius bandymus.
Priemonės, gautos 1-4 klasių ugdymo procesui, buvo panaudotos įkuriant mini laboratoriją. Priemonių komplektas, jau įgavęs „Gamtamokslinės spintos“ pavadinimą, sudarytas iš įvairiausių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti. Kabinetas yra prieinamas visoms pradinių klasių mokytojoms. Šioje patalpoje mokytojos randa ne tik priemones, bet ir gali pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti tiriamąją medžiagą, dalytis patirtimi ir pan. Laboratorijoje bandymus atlieka mokiniai, vadovaujami mokytojų. Tokie praktiniai užsiėmimai labiausiai patinka mokiniams. Mokykloje kasmet vyksta gamtamokslinė diena pradinių klasių mokiniams. Jos metu į „pradinukų laboratoriją“ atėję vyresnių klasių mokiniai demonstruoja bandymus, juos komentuoja, leidžia pabandyti mažiesiems. Pasaulio pažinimo, matematikos pamokos tapo vaizdesnės, paremtos praktika, gilesniu žinių įtvirtinimu.
Praėjusiais mokslo metais ketvirtokams (mokytoja I.Pakalnienė) didžiulį įspūdį paliko pamoka-,,Mikroskopas, leidžiantis pamatyti ląstelę’’. Ketvirtokai su mokytoja R.Ališauskiene atskyrė kietas medžiagas iš mišinio filtruojant. Antrokai su savo mokytoja A.Karosiene matavo įvairius atstumus įvairiomis matavimo priemonėmis. Pirmokai su mokytoja D.Briediene greitino medžiagų tirpimą. Antrokai su mokytoja D.Dumaše tyrė vandens būsenas, rinko sėklas, jas matavo, daigino. Trečiokai (mokytoja S.Tauterienė) tyrė medžiagų kitimą jas kaitinant.

Scroll to Top