Ugdymo proceso organizavimo rekomendacijos


Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos ugdymo proceso organizavimo rekomendacijos 2021–2022 m. m. parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo:

 • 2021 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. V-1931 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“;
 • 2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų ir jo pakeitimo“;
 • 2021 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“:
 • Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos ugdymo proceso organizavimo rekomendacijos 2021–2022 m. m. parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo:
  • 2021 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. V-1931 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“;
  • 2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų ir jo pakeitimo“;
  • 2021 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“:
  Eil.
  Nr.
   Numatytos priemonės Pastabos Atsakingi asmenys
  1. Kiekvienai mokyklos klasei skirtas mokymosi kabinetas, kuriame vyks pamokos, išskyrus specializuotus kabinetus (informacinių technologijų, fizikos, chemijos, biologijos, muzikos, technologijų, sporto salė. 1 priedas Direktorius
  2.  Dalykų mokytojai, kurie dirba specializuotuose kabinetuose, praėjus 2 min. po antro skambučio, mokinius atveda iš jų mokymosi patalpų. Baigiantis pamokai mokinius nuveda į jiems paskirtą patalpą. Specializuoti kabinetai po kiekvienos pamokos išvėdinami ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, priemonės. Specializuotų kabinetų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai
  3. Numatytos mokinių judėjimo kryptys mokyklos koridoriuose. Klasių auklėtojai supažindina su mokinių judėjimo kryptimis savo klasės mokinius rugsėjo 1 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
  4. Numatyti 3 skirtingi įėjimai/išėjimai į mokyklą 2 priedas 1–10 klasių auklėtojai
  5. Iš ryto rekomenduojama visiems mokyklos darbuotojams, mokiniams, atlydintiems asmenims ar tretiems asmenims, kurie teikia paslaugas matuoti kūno temperatūrą bekontakčiu termometru. Visuomenės sveikatos specialistas arba paskirtas darbuotojas
  6. Esant geram orui rekomenduojama organizuoti įvairių dalykų pamokas lauke. 1–4 ir dalykų mokytojai
  7. Skiriamos dvi ilgosios pertraukos Budintys mokytojai
  8. Esant geram orui rekomenduojama mokiniams pertraukas leisti lauke. Rekomenduojama 1–4 klasių mokinius į lauką lydėti klasių vadovams. Mokiniai naudojasi tik 2 priede nurodytais įėjimais.
  9. Visiems mokyklos darbuotojams ir 5-10 klasių mokiniams privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Išskyrus fizinio ugdymo pamokas, kai mokiniai sportuoja ar dalyvauja veiklose, kurių negalima atlikti su kauke. Visiems 1-4 klasių mokiniams rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones pertraukų metu bendrose mokyklos erdvėse. Klasių vadovai supažindina su rekomendacija savo klasės mokinius rugsėjo 1 d. Mokyklos darbuotojai aprūpinami apsaugos priemonėmis. Mokyklos darbuotojai, ūkio dalis
  10. Mokyklos renginius organizuoti laikantis klasių izoliavimo principo. Metodinių grupių pirmininkas
  11. Visiems mokyklos nariams laikytis asmens higienos:
  kuo dažniau plauti rankas su muilu ir vandeniu;
  vengti liesti neplautomis rankomis veidą, akis, nosį, burną;
  laikytis atstumo bendraujant;
  laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
  Paskelbti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę mokiniams, jų tėvams, globėjams, mokyklos darbuotojams Visuomenės sveikatos specialistė, socialinis padagogas
  12. Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijas, užsiėmimus, pratybas teikti individualiai arba tik tos pačios klasės / grupės mokiniams. Po kiekvieno užsiėmimo patalpa išvėdinama. Pagalbos mokiniui specialistai
  13. Mokinių nemokamą maitinimą organizuoti mokyklos valgykloje pagal naujai parengtą grafiką. 3 priedas 1–10 klasių vadovai, socialinės pedagogas
  14. Užtikrinti klasių vėdinimą prieš pamokos, pertraukos metu. Dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai
  15. Draudžiamas pašalinių asmenų, tėvų/ globėjų patekimas į mokyklą, išskyrus pirmokus lydintį asmenį rugsėjo 1–3 d. Tėvai / globėjai į mokyklą įeina tik išskirtiniais atvejais, iš anksto užsiregistravę bei dėvėdami kaukes, o nuo rugsėjo 13 d. turėdami Galimybių pasą. Rūbininkas-budėtojas
  16. Draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems:
  privaloma izoliacija
  pasireiškia karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai.
  17. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo  takų infekcijų požymiai ( pvz. kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) nedelsiant turi būti izoliuojamas nuo kitų mokinių į sveikatos kabinetą, apie tai informuojami jo tėvai /globėjai ir rekomenduojama registruoti mokinį pasitikrinti dėl COVID – 19 ligos karštaja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt Visuomenės sveikatos specialistas
  18. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz. karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant apleisti mokyklos patalpas ir rekomenduojama registruotis pasitikrinti dėl COVID – 19 ligos Karštąją linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt Direktorius
  19. Švietimo įstaigos darbuotojai, mokiniai ar jų tėvai, globėjai privalo nedelsiant informuoti mokyklos direktorių apie darbuotojo, mokinio ar jo tėvų, globėjų nustatytą COVID – 19 ligą. Gavus šią informaciją, privaloma apie tai nedelsiant informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą ir  operacijų vadovą, bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją, taip pat priima sprendimą dėl klasių/grupių srautų nuotolinio mokymosi. Direktorius
  20. Parengti patalpų dezinfekavimo grafiką Su grafiku supažindinamos valytojos iki rugsėjo 1 d. Ūkio dalis
  21. Organizuoti mokinių savanorišką testavimą mokykloje. 1–10 klasių  nepasiskiepiję mokiniai testuosis greitaisiais antigeno testais kas savaitę (pirmadieniais) Parengti mokinių testavimo grafiką, supažindinti mokinius, mokytojus su testavimu Direktorius
  22. Paskelbti informaciją apie mokyklos ugdymo proceso organizavimo rekomendacijas internetiniame puslapyje ir el. dienyne TAMO Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
  23 Supažindinti darbuotojus su parengtomis 2021-2022 m. m . ugdymo proceso organizavimo rekomendacijomis. Direktorius
  24 Iškabinti mokyklos ir jos centro ir skyriaus patalpose plakatus apie prevencines priemones, asmens ir patalpų higienos priemones. Direktorius

  1 priedas
  KLASIŲ IR KABINETŲ SĄRAŠAS

  Klasė Kabinetas Aukštas Klasė Kabinetas Aukštas Klasė Kabinetas Aukštas
  1a 118 1 5a 214 2 8a 304 3
  1b 106 1 5b 212 2 8b 305 3
  2a 115 1 6a 205 2 9 310 3
  2b 116 1 6b 204 2 10 312 3
  3a 114 1 7a 207 2
  3b 107 1 7b 209 2
  4a 105 1
  4b 110 1
  Lavin. 113 1

  2 priedas
  ĮĖJIMAI, IŠĖJIMAI Į MOKYKLĄ

  Įėjimas/išėjimas Klasės, kurios naudojasi įėjimu / išėjimu į mokyklą
  Centrinis įėjimas 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b
  Įėjimas iš vidinio mokyklos kiemelio 8a, 8b, 9, 10
  Įėjimas iš stadiono pusės Lavinamoji klasė

  3 priedas
  MOKINIŲ MAITINIMO GRAFIKAS

  Klasė Valgymo laikas
  Lavinamoji klasė 10.10–10.25
  1–4 10.30–11.20
  5–7 11.30–11.55
  8–10 12.40–13.00
Įrašas paskelbtas temoje Nauji pranešimai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.