Pažangos programa – tūkstantmečio mokyklos

  • 10-03 TŪM mokymai “Koordinatoriaus vadybinių kompetencijų ugdymas”
  • TŪM priemones ir infromatinis ugdymas
  • 09-26 prasidėjo Tūkstantmečio mokyklos mokymai klasių vadovams “Mokytojų lyderystė ir jos sąsajos su ugdymo kokybe”. Drauge su kitų mokyklų klasių vadovais dalyvavome Lauryno Pečkaičio paskaitoje apie strateginę lyderystę.
  • TŪM mokymai
  • 09.12 – 09.14 

    Prasideda TŪM programos mokymai skirti pradinio ugdymo, dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, klasių vadovams.

Projekto Nr. 10-011-P-0001
Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d.–2025 m. birželio 30 d.
Projekto vertė 113 376 623,67 Eur
Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas
Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).
Projekto veiklos:
1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla, yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:
1. Keltuvo (judėjimo, lėtinių ir somatinių sutrikimų turintiems asmenims; mokiniams dėl trumpalaikio sveikatos sutrikdymo) įrengimas;
2. Multisensorinio kabineto įrengimas;
3. Emocijų iškrovos per judesį kambario įrengimas;
4. Ekspozicijai skirtos įrangos (mokinių darbų pristatymams) įsigijimas.
5. Lauko klasės-kupolo įrengimas; Lauko klasės šildymo siurblio įrengimas;
Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).
Siekiami rezultatai
1) Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
2) Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
3) Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
4) Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
5) Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Komanda
Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos veiklų įgyvendinimo darbo grupė bei jos narių funkcijos:
Dainius Žukauskas – direktorius (grupės pirmininkas, už veiklų koordinavimą).
Nariai:
Audrius Unglinikas – viešųjų pirkimų specialistas (už viešųjų pirkimų organizavimą, sutarčių sudarymą);
Audrius Petraitis – ūkvedys (už einamųjų darbų, dokumentacijos, leidimų ir kt. derinimų organizavimą);
Asta Naudžienė – vyr. buhalterė (už projekto finansų valdymą);
Laimutė Gabrėnaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (už klasių, kabinetų įrangos,
priemonių panaudojimo organizavimą, ugdomojo, edukacinio pobūdžio veiklų organizavimą);
Laima Bėliakienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (už mokymų, seminarų pedagogams, darbuotojams organizavimą ir gyvendinimą);
Gitana Urbonavičienė – vyresnioji anglų kalbos mokytoja (už TŪM Pažangos plano rodiklių stebėseną);
Daiva Braždžionienė – specialioji pedagogė, logopedė metodininkė (už TŪM Pažangos plano rodiklių stebėseną);
Rūta Bėliakaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (už TŪM veiklų viešinimą ir sklaidą);
Eglė Gintautaitė – anglų kalbos mokytoja metodininkė (už Erasmus+ programos ir TŪM bendrų veiklų koordinavimą;
Andrius Šležas – IT specialistas (už IKT, skaitmeninių priemonių diegimo koordinavimą).

Scroll to Top